วิทยากร

ประวัติวิทยากร

นาย    ศุภกฤษณ์        มาลากุล

-ที่ปรึกษารีสอร์ทและโรงแรมมากกว่า   15 แห่ง

-ผู้บริหารเว็ปไซต์มากกว่า 50  เว็บไซต์

– ที่ปรึกษาเว็ปไซต์มากกว่า  70  เว็บไซต์

– ที่ปรึกษาทางการตลาดสินค้า OTOP

– ผู้บริหารบริษัท The Mass Media Group ,

– เจ้าของ BRAND  เที่ยวถิ่นไทย  ( เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว )

 • ผู้บริหาร ก่อตั้ง ต้นผึ้งรีสอร์ทสวนผึ้ง
 • วิทยากร พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
 • นักกิจกรรม นักคิดเกม ภายใต้ความสนุกของการสัมมนา
 • วิทยากรละลายพฤติกรรม มากกว่า 300 องค์กร
 • วิทยากร ผู้ริเริ่มโครงการ ไอทีกลางป่า
 • วิทยากร สอนการตลาดออนไลน์ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
 • วิทยากรพัฒนาทีมขาย พัฒนาบุคคลากรฝ่ายขาย

– เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจหลากหลายอาชีพว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำการตลาด ผ่านระบบ INTERNET SOCIAL NETWORK

– เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจหลากหลายอาชีพว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้าง BRAND และเทคนิคกลยุทธ์ทางการตลาด

– อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น Nation 95.75 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

– อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น อสมท. 96.5 จังหวัด อุตรดิตร์

– อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น กองทัพภาคที่ 3  คลื่น 97.5 จังหวัด อุตรดิตร์

-อดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น 98.5 จังหวัด แพร่

-ดีตนักจัดรายการวิทยุคลื่น 99.5 จังหวัด น่าน

-นักจัดรายการวิทยุเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ทั่วประเทศมากกว่า10 เว็บไซต์

 

 

บางส่วนของหัวข้อที่เคยเป็นวิทยากรสัมมนา

– การเปลี่ยนตัวเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของคนในองค์กร

-การจัดการคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

-ทักษะการพูดเพื่อจัดรายการวิทยุ

-ทักษะการพูดเพื่อการเป็นผู้นำ

– การทำการตลาดผ่านระบบ Internet Social Network

-เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

-การใช้ความคิดเชิงบวกในการสร้างสรรค์ผลงาน

-ปรับทัศนคติในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

-การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

-ปรับทัศนคติและมุมมองการทำงานบริการให้เป็นมืออาชีพ

-ปลุกไฟในตัว ให้ลุกโชน ขึ้นสู้ชีวิตอีกครั้ง (ชีวิตไม่มีคำว่าล้มเหลว)

– การสร้าง BRAND สินค้าของตนเอง

– ปรับทัศนคติและมุมมอง เพื่อสร้างตัวตนให้มีบทบาทในการทำงาน

– เทคนิคการเปิดการขายและปิดการขาย อย่างง่ายๆ

– การมีความรู้รอบตัว และ มิสเตอร์ Say Yes ดีต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ อย่างไร

– ทัศนคติให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

– ทัศนคติและมุมมองให้มีภาวะผู้นำ

หน่วยงานบางส่วนที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

– วิทยากร กรมพัฒนาธุรกิจ ภาค 10

– วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหม

 •  กระทรวง ศึกษาธิการ
 • เทศบาล อบต ต่างๆ มากกว่า 50 แห่ง ทั่วประเทศ
 • กรมช่าง ทหารเรือ
 •  กระทรวงแรงงาน อสร จ.กาญจนบุรี
 • อบต. บ่อกวางทอง ชลบุรี
 • อบต. บ่อสุพรรณ
 • เทศบาล นครนครราชสีมา
 • อบต. บางแก้ว สมุทรปราการ
 • อบต.พระลับ ขอนแก่น
 • อบต. ระบำ อุทัยธานี ( 2 ปี ซ้อน)
 • อบต.คูสะคาม สกลนคร
 • อบต.จาก สมุทรปราการ
 • กลุ่มบริษัท อันดามันกรุ้ป ขายตรง ปุ๋ยธรรมชาติ (ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 3 ปีซ้อน)

-กลุ่มบริษัท แสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 2 ปีซ้อน)

-กลุ่มบริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้า Distar

-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 200 ท่าน

-วิทยากรฝึกนักศึกษาที่มาฝึกงานกับ ต้นผึ้ง รีสอร์ท (นักเรียน ปวช. ไทยบริหารธุรกิจ)

– วิทยากรฝึกนักศึกษาที่มาฝึกงานกับ ห่มดาวแคมป์ (นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

– กลุ่มบริษัท ขายตรง MLM

– มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

-มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

– มหาวิทยาลัย บูรพา

– B & B Thailand

– โรงแรม POSSITANO

– บริษัท DISHAM

– วิทยุการบินพลเรือน กองเรดาห์

– เทศบาลด่านเกวียน

-กระทรวงพัฒนาสังคม

– รร.บ้านลาดวิทยา 3 ปีซ้อน

– เทศบาลบ้านทุ่ม ขอนแก่น

–  บ.เอเวอร์เอ็น.จำกัด

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally

ความสำคัญของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เจริญเติบโตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้? จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพัน รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทำให้เกิดความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ทำให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนารมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำกิจกรรม

 1. ได้รับความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด
 2. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
 3. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
 4. เพิ่มความรัก ความผูกพัน เพิ่มความสามัคคี ในกลุ่มองค์หรือหน่วยงานเดียวกัน
 5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความรักความผูกพันให้มากยิ่งขึ้น
 6. เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
 7. เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น
 8. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
 9. ทำให้เห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
 10. ทำให้เกิดความพยายามและอดทน

 

กิจกรรมที่จะดำเนินงาน

 1. กิจกรรมสันทนาการ
 2. กิจกรรมนันทนาการ (ในกรณีที่ทางลูกค้ามีของขวัญอยากจะแจก)
 3. กิจกรรม Walk Rally

กิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ครับ


 1.กิจกรรมสันทนาการ จะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม

2.กิจกรรม Walk Rally จะเป็นกิจกรรมเสริมความสามัคคี โดยจะแบ่ง เป็นทีม 4-5 ทีม เพื่อแข่งกันทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างความคิดรู้จักวางแผนก่อนเริ่มทำภารกิจ
3.กิจกรรมนันทนาการ จะเป็นกิจกรรมแจกรางวัล เล็กๆน้อยๆ หรือ ถ้าทางลูกค้า มีรางวัลที่จะแจกทางเราก็ยินดีที่จะทำกิจกรรมแจกรางวัลให้ด้วยครับ

หมายเหตุ

 – กิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอกภัยของลูกค้า
กิจกรรม Walk Rally เป็นกิจกรรม ฐานที่ต้องแบ่งกลุ่มแข่งทำภารกิจ ยังไม่ลงรายละเอียด

ของเเต่ละฐานกิจกรรมเพราะขึ้นอยู่ปัจจัยดังต่อไปนี้

1. อยู่ที่ช่วงอายุของผู้ทำกิจกรรม

2. อยุ่ที่สภาพจิตใจและร่างกายของผู้ทำกิจกรรม
3. อยู่ที่สถานการณ์สภาพอากาศ ณ ตอนนั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราคำนึงถึงความปลอดภัยของทางลูกค้าเป็นหลัก กิจกรรมแต่ละฐานจึงเน้นการใช้

ความคิดเชิงส้รางสรรค์

รู้จักการทำภารกิจแบบเป็นทีม

รู้จักเสียสละเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

รู้จักวางแผนก่อนเริ่มทำภารกิจ

วิทยากรคือผู้ รับผิดชอบในการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของกลุ่มหรือทีม โดยกระตุ้นให้ทีมเกิดการวางแผน การจัดองค์กร การปรับปรุงงาน การมีวินัย และการติดตามกิจกรรมของทีม หรือเป็นคน กลางที่ช่วยจัดและดำเนินงานการพบปะประชุมอบรมให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ มีอิสระทางความคิดและสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างเสริมบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือที่จริงใจจริงจัง และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ทำให้การคิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ ช่วย ให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนและสะท้อนประสบการณ์ หรือปัญหารวมทั้งแนวทางแก้ไข ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มรับฟังซึ่งกันและกัน ช่วยตั้งประเด็นให้กลุ่มคิดเป็นระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จนเข้าใจปัญหาที่แท้จริงอย่างถ่องแท้ ร่วมกันวางแผน และดำเนินงานตามแผนบนพื้นฐานประโยชน์ร่วมกันวิทยากรกระบวนการเปรียบเสมือน ทั้งผู้จัดการ ผู้ประสานงาน ผู้สังเกต ผู้กระตุ้น ผู้สร้างบรรยากาศ ผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการสื่อสารแนวราบ เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับสมาชิกในกลุ่ม และโค้ชการเรียนรู้ หรือการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

2 ตอบกลับที่ วิทยากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *